دارای مجوز رسمی آموزش از شورای عالی انفورماتیک کشور

Untitled

دارای مجوز رسمی آموزش کارکنان دولت از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور