نکات کاربردی مهم در خصوص طراحی و اجرای سیستم های اعلان و اطفاء حریق در اتاق های سرور

استفاده از سیستم اعلان و اطفاء حریق در اتاق سرور (دیتاسنترها و مراکز داده کوچک) و همچنین طراحی و اجرای اصولی و استاندارد اینگونه سیستم ها در اتاق های سرور بسیار حائز اهمیت است.

آنالیز حریق در مراکز داده (Data Center)

حساسیت بسیار بالای محیط های مراکز داده باعث شده تا استانداردهای بین المللی حریق ماند NFPA و BSI کدهای خاصی را جهت آنالیز حریق، روشهای پیشگیری و حفاظت در برابر آن جهت محیطهای مورد بحث اختصاص دهند.