آنالیز حریق در مراکز داده (Data Center)

حساسیت بسیار بالای محیط های مراکز داده باعث شده تا استانداردهای بین المللی حریق ماند NFPA و BSI کدهای خاصی را جهت آنالیز حریق، روشهای پیشگیری و حفاظت در برابر آن جهت محیطهای مورد بحث اختصاص دهند.